Regulamin sklepu internetowego www.Falvita.pl z dnia 01.10.2020 r.
 
I. Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.Falvita.pl;
 
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.Falvita.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym www.Falvita.pl, prowadzonym przez SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
 
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.Falvita.pl
 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.Falvita.pl, prowadzony jest przez SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37
 
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Falvita.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
3.1. Do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego mają prawo osoby zarejestrowane oraz niezarejestrowane w Sklepie.
 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37
 
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Zasady dokonywania zakupów
 
4.1. Sklep internetowy www.Falvita.pl, prowadzi sprzedaż wyłącznie nowych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.
 
4.2. Do korzystania ze sklepu www.Falvita.pl potrzebny jest komputer lub inne urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę mogącą otwierać strony internetowe.
 
4.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, podanie danych do wysyłki, wybór formy płatności oraz wysyłki i przesłanie zamówienia poprzez mechanizmy sklepu.
 
4.4. Zamieszczone na stronach sklepu www.Falvita.pl informacje, opisy produktów oraz ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityka prywatności dostępny na www.Falvita.pl
 
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 
5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.Falvita.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 
a) przedmiotu zamówienia,
 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 
c) wybranej metody płatności,
 
d) wybranego sposobu dostawy,
 
e) czasu dostawy,
 
5.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 
5.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 
5.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.
 
5.8. W przypadku braku któregokolwiek towaru z zamówienia Klient zostanie powiadomiony przez sklep www.Falvita.pl o tym fakcie przed wysłaniem zamówienia (zmiana statusu zamówienia na status wysłane), a w przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty otrzyma jej zwrot w ciągu 7 dni roboczych.
 
W przypadku znacznego wydłużenia deklarowanego przez www.Falvita.pl terminu dostawy Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.
 
5.9. Sklep www.Falvita.pl może odmówić realizacji zamówienia w przypadku niemożliwości jego potwierdzenia, niepoprawnych danych kontaktowych braku płatności lub trwałego braku towaru. W takim przypadku sklep informuje o tym fakcie Klienta telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia.
 
5.10. Klient wyraża zgodę na przekazanie adresu email wraz z szczegółami zamówienia do zewnętrznych firm w celu wystawienia opinii, recenzji dla sklepu www.Falvita.pl
 
5.11. Zamówienie zostanie zrealizowane w przeciągu 24h od momentu pozytywnej autoryzacji/zaksięgowania, uznania środków na rachunku sklepu.
 
VI. Ceny i metody płatności
 
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 
a) przelewem na numer konta bankowego 86 1050 1836 1000 0097 4154 1180 (ING Bank Śląski S.A.)
 
b) płatnością w systemie "Payu" lub "imoje".  Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe, Płatności BLIK.
 
c) Karty płatnicze. Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze "Payu" lub "imoje": Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 
d) płatności kurierowi gotówki przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)
 
e) płatnością w systemie Paypal
 
f) zapłata kartą płatniczą VISA, MASTERCARD, pobranie zapłaty następuje przed wysłaniem zamówienia.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem "Payu" lub "imoje".
 
VII. Dostawa
 
7.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
7.2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy InPost lub firmy kurierskiej.
 
7.3.Koszty dostawy dostępne są pod adresem https://www.falvita.pl/content/1-czas-i-koszty-dostawy Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
7.4. Koszt dostawy może być uwzględniony w cenie towaru na paragonie lub fakturze VAT.
 
7.5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 
7.6. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeżeli w zamówieniu znajdują się towary o różnym czasie realizacji, do wyliczenia terminu realizacji przesyłki należy przyjąć najdłuższy czas.
 
7.7. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia i wynosi od 1- 5 dni roboczych.
 
7.8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.
 
VIII. Prawo do odstąpienia od umowy
 
8.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 
8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, sklep@Falvita.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 
8.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
IX. Skutki odstąpienia od umowy
 
9.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
9.2. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
 
a) Proszę odesłać nam rzecz na adres SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.
 
b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.;
 
c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
X. Reklamacje dotyczące Towarów
 
10.1. Właściciel sklepu WWW.Falvita.pl zobowiązuje się do dostarczania swoim Klientom rzeczy bez wad.
 
10.2. SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 
10.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adressklep@Falvita.pl. SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
Procedura reklamacyjna:
 
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy (potwierdzone protokołem sporządzonym przez doręczyciela), powinien poinformować nas o tym na adres e-mail: sklep@Falvita.pl i odesłać towar przesyłką pocztową na adres: SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37
 
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 
XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
11.1. SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 
11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, NIP: 818-103-61-05, mailowo pod adres sklep@Falvita.pl
 
11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
11.5. SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
XII. Postanowienia końcowe
 
12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a także Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
12.2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.